Uppdaterad: 2024-04-11

Aktuella projekt


Strategisk digitalisering

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
I projektet som startas upp under 2024 sätts organiseringen av digitalisering och AI i fokus. Mer specifikt undersöks hur strategiska enheter i offentliga välfärdsproducerande organisationer arbetar med strategiska frågor.
(Projekttid: 2024)

Visselblåsarfunktion – en studie av praktiken

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
Under 2024 initieras en förberedande studie av hur visselblåsarärenden hanteras. Detta sker mot bakgrund av att hanteringen kommit att problematiseras i både debatten och den begränsade forskning som finns. Syftet är att både skapa en grund för fördjupade studier och ett upplägg för utvärderingar.
(Projekttid: 2024)

Växande administration

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
Projektet som löpt under flera år har syftat till att undersöka och belysa administrationens dynamik i offentliga organisationer. I fokus står sökandet efter förklaringar till att administration tenderar att växa som andel av verksamheten. Under 2024 utkommer en bok.
(Projekttid: 2024)

Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
I projektet genomförs en granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad.
Syftet är att generera kunskap om resursfördelningens funktionalitet, effekter och hur väl den utgör ett stöd för uppfyllande av verksamhetsmål.
(Projekttid: 2024)

Litteraturöversikt om budgetpraktiker i kommuner och regioner

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
I projektet görs en kartläggning av hur väl budgetprocessen fungerar och hur budgetens roll som styrverktyg fungerar i praktiken.
(Projekttid: 2023)

Ökande administration

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
Ambitionen i projektet är att skapa en förståelse för hur och varför en allt större tillväxt av administrationen i offentliga verksamheter sker. Ett arbete pågår med att ställa samman befintlig kunskap och utveckla teoretiseringen kring den expanderande administrationen.
(Projekttid: 2023)

Kunskapsöversikt budgetpraktiker

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger
Under senare år har det skett relativt begränsat med studier av budgetpraktiker. Behovet av att uppdatera kunskapsläget är därför av vikt och ambitionen i projektet är att sammanfatta och analysera de studier som skett under de senaste åren både i Sverige och internationellt.
(Projekttid: 2023)

Textanalys av kommunala dokument

Projektansvarig: Pierre Donatella
I det här projektet analyseras tonen i årsredovisningens förvaltningsberättelse genom att specifikt fokusera på i vilken utsträckning texterna är framtidsorienterade, positiva/negativa och innehåller inslag av osäkerhet. Av särskilt intresse är vad som förklarar att tonen skiljer sig åt mellan olika kommuner.
(Projekttid: 2023)

Redovisningens aktualitet

Projektansvarig: Pierre Donatella
Aktualitet är en allmänt erkänd kvalitativ egenskap, det vill säga en sådan egenskap som anses göra redovisningen användbar för användarna. I denna studie undersöks när årsredovisningarna färdigställs i kommunsektorn.
(Projekttid: 2023)