Verksamheten är organiserad i åtta forskningsområden som alla arbetar med att initiera och genomföra forskningsprojekt samt förmedla forskningsresultat.

De olika områdena arbetar med KFi:s alla uppgifter som är grundforskning, uppdragsforskning, forskningsinformation, internationella utblickar och framtagning av utbildningar.

 

Board of directors. Financial report. Counting of profits.

Redovisning

Det övergripande syftet med redovisningsforskningen på KFi är att förbättra informationsförmedlingen av kommunernas och regionernas ekonomi. Det sker bland annat genom att utveckla metoder för finansiell analys samt studera och påverka utformningen och innehållet i centrala dokument såsom årsredovisningen.

 

Social styrning och redovisning

Social styrning och redovisning är ett samlingsbegrepp för olika redovisningsmetoder och styrtekniker som går bortom det rent ekonomiska, ofta med ambitionen att styra och följa upp hållbarhetsrelaterade målsättningar såsom sociala investeringar, koldioxidbudgetar, välfärdsbokslut och samhällsekonomiska analyser. Fokus ligger här på dessa framväxande teknikers användning i praktiken samt deras relation till aktörer och processer i en större organisatorisk och politisk kontext.

 

Beautiful young businesswoman putting adhesive notes on glass wall in office

Organisering

Inom programmet studeras hur initierade aktörer tänker och handlar när det gäller den nutida och framtida organiseringen och finansieringen av välfärden. Studierna fokuserar nya och gamla organisationsformer, samhällskontrakt, finansiering och liknande men också idéspridning.

 

 

 

Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

Styrning

Styrning syftar till att säkerställa effektivitet i organisationer. KFi:s forskning om styrning är inriktad på att kartlägga rådande sätt att styra i kommuner och regioner och att ta reda på vilka önskade och oönskade effekter de ger.

 

young medical doctor with a stethoscope around his neck holding a black folder

Hälso- och sjukvård

I fokus för programmet står organisering, ledning och styrning av hälso- och sjukvårdsorganisationer. Något som särskilt uppmärksammas är gränsöverskridande organisering som tar sig uttryck i form av exempelvis processorientering och teamarbete.

 

 


Ledarskap

Det offentliga ledarskapet har kommit att professionaliseras alltmer och måste kunna hantera stor komplexitet och motstridiga värden. Forskningen inom programmet fokuserar på ledarskapets förutsättningar och utveckling över tid samt på hur chefer och andra åstadkommer samarbete inom organisationen.

 

 

foto:henrik brunnsgård

Granskning och upphandling

Forskningen inom programmet behandlar olika granskningsformer såsom revision, tillsyn och utvärdering samt deras betydelse för den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamhet utförs i allt högre grad i kontraktslika relationer och studier görs också av hur styrning och kontroll sker i sådana relationer och vad de betyder för den kommunala verksamheten.

 

 

foto:henrik brunnsgård

Strategisk innovation och utveckling

Det finns en ökad förväntan på offentlig sektor – både från interna och externa parter – att vara innovativa. Många kommuner och regioner försöker därför leda och styra mot ökad grad av nytänkande. Men vad innebär egentligen begreppet innovation? Hur hanteras den inneboende konflikten mellan byråkratins stabiliserande logik och nytänkandets förändringsideal? Genom att följa strategiska processer om innovation i kommuner och regioner försöker vi förstå hur offentlig verksamhet kan styras, ledas och organiseras för att klara av en ökad förändringstakt och nya krav på att samverka med andra om innovation.