Uppdaterad: 2024-04-11

Forskningsprogram: Digitalisering

I stort sett alla offentliga verksamheter påverkas av digitalisering på olika sätt. På senare tid talas det alltmer om AI och hur det kan komma att påverka våra verksamheter. Programmet fokuserar digitalisering som process med ambitionen att komma bortom det ofta ensidiga fokus som finns på enskilda initiativ och enskilda aktörsgrupper. Inom ramen för programmet har en empirisk studie genomförts som fokuserar digitalisering i skolan. Två rapporter baserade på materialet finns i KFi:s rapportserie: nr 182: ”Kommunala digitaliseringsstrategier inom skolan” av Sanna Eklund, Johanna Thalenius, Gustaf Kastberg Weichselberger och nr 183 ”Stratifiering och hybrida roller” av Johanna Thalenius 2023.

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger

Forskningsprogram: Budkom

Forskningsprogrammet fokuserar på budgetarbete i kommuner och regioner och utgår från idén om ett gemensamt nyttoskapande för medverkande organisationer och akademin. Syftet är att generera kunskap för utvecklad budgetpraktik som förverkligas genom samverkan mellan forskare och praktiker. En viktig förutsättning är aktivt deltagande av flera kommuner/regioner. Fokus ligger på fyra centrala kunskapsområden: ändamålsenlighet i relation till mål och nyttoeffekter, budget som process, samspel mellan olika aktörsgrupper samt budgeten i relation till en alltmer komplex styrningskontext. Upplägget är utarbetat för att skapa ett direkt lärande för deltagande kommuner/regioner och ett generellt lärande genom jämförande analys av flera fall. För att möjliggöra detta kommer först fallstudier att genomföras där en separat återrapportering sker till respektive kommun. Det material som genereras i de enskilda studierna skapar sedan en grund för en jämförande analys och mer övergripande slutsatser. Under programmets gång kommer också gemensamma seminarier kring olika aspekter av budgetprocessen att genomföras.

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger

Läs inbjudan till forskningsprogrammet Budkom här (PDF)

Forskningsprogram: TillKom

Utvärderings- och forskningsprogrammet syftar till att belysa hur tillitsbaserad styrning införts, vilka erfarenheter som gjorts och vilka effekter som uppstått. I fokus står styrmodellers praktiska utformning och ändamålsenlighet. Ambitionen är att generera mer övergripande kunskap genom att göra jämförelser med flera fallstudier. Programmet tar sin utgångspunkt i att tillitsbaserad styrning kännetecknas av febril aktivitet, en motreaktion till NPM, otydlig styrmodell samt kunskapsbehov. Går man med i programmet får man en studie av sin kommun och en återrapportering av studien.

Projektansvarig: Gustaf Kastberg Weichselberger

Läs inbjudan till forskningsprogrammet TillKom här (PDF)