foto:henrik brunnsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunforskning i Västsverige, KFi, är en forskningsorganisation som bedriver och förmedlar forskning och utveckling inom området ekonomi och organisation i kommuner och regioner. En viktig del i KFi:s verksamhet är att förmedla och sprida kunskaper om framkomna forskningsresultat. Kunskaps- och informationsspridning sker på många sätt. KFi erbjuder ett antal produkter och tjänster där resultat från egna och andra forskargruppers verksamhet behandlas och diskuteras, vilka ligger till grund för kunskaps- och verksamhetsutveckling.

KFi bildades 1989. Sedan starten har syftet med verksamheten varit att bedriva och förmedla forskning inom området ekonomi och organisation i kommuner och regioner. Organisationen är uppbyggd kring ett samarbetsavtal mellan kommuner och regioner samt universitet och högskolor i Västsverige. Syftet med samarbetsavtalet är att initiera forskning och utbildning och därigenom bidra till att skapa en långsiktigt stark forskningsmiljö.

Forskningen inom KFi har historiskt varit starkt tillämpningsorienterad. Vi arbetar med att analysera olika fenomen som finns ute i verksamheten. Vi är därför väl insatta i de redovisnings-, organisations- och styrmodeller som tillämpas i offentlig sektor.

Flera av de forskningsresultat vi varit med om att ta fram har utgjort konkreta bidrag till hur olika frågor bäst kan hanteras. Forskningen har också inneburit teoriutveckling och en ökad förståelse för de omständigheter, möjligheter och problem som politiker och tjänstemän ställs inför vid ledning och organisering av offentlig verksamhet.

Forskningen har möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan forskare, politiker och tjänstemän. KFi ska därför ses som den självklara samarbetspartnen för kommuner och regioner när det gäller forskning och utveckling.