UPPSATSSPÅR

Syftet med vårt uppsatsspår är att stimulera och uppmuntra till fördjupade studier inom för KFi relevanta områden, såsom redovisning, organisering och styrning i kommuner och regioner. Ibland finns särskilda ämnen som är identifierade och som då kommer prioriteras.

 

För vem

Uppsatsspåret vänder sig till studenter som skall skriva masteruppsats i offentlig förvaltning, företagsekonomi eller andra relevanta ämnesområden som kan bidra med kunskap inom redovisning, organisering eller styrning i kommuner och regioner.

 

Upplägg

Det finns möjlighet att inkomma med egna uppsatsidéer. Det går också bra att kontakta oss utan att ha en färdig uppsatsidé men det finns en ambition att skriva om redovisning, organisering eller styrning i kommuner och regioner. Ibland har vi uppmärksammat särskilda problem som vi vill skall beforskas och då kan detta utgöra input i problemformuleringen.

 

Förutsättningar

Uppsatserna skall skrivas i enlighet med de krav som hemmainstitutionen föreskriver samt följa ordinarie kursupplägg. När uppsatsen färdigställts (examinerats) är tanken att resultaten även ska kunna förmedlas genom KFi. Det kan exempelvis bli aktuellt att publicera en något omarbetad version av uppsatsen i KFi:s rapportserie, skriva en kortare sammanfattning av resultaten i KFi:s nyhetsbrev eller presentera studien muntligt i något KFi-sammanhang.

Ambitionen är att två uppsatser skall ingå i uppsatsspåret varje år. Viss ekonomisk ersättning utgår för arbetsinsats. Dessutom kan medel sökas för omkostnader i samband med uppsatsskrivandet.

 

Intresserad?

Maila ditt intresse till så tar vi kontakt och du får veta mer.