Nationella kommunforskningsprogrammet (Natkom) (2009-2017)

Det nationella kommunforskningsprogrammet var ett samarbete mellan de fem universitetsanknutna forskningsinstitutionerna (Göteborg, Stockholm, Lund, Linköping och Örebro) inom kommunal ekonomi och politik som tillsammans utvecklat ett forskningsprogram under åren 2009-2017. Den första delen av forskningsprogrammet pågick mellan 2010-2013 och den andra delen mellan 2014-2016. Programmet avslutades 2017. 

Nedan finns det nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie sparad och åtkomlig för den som vill läsa och ta del av rapporterna i efterhand.

Rapportserien är indelad i två typer av rapporter. Den första typen av rapporter är Natkom-rapporter. Den andra typen av rapporter är ERFA-rapporter. Erfa är en erfarenhetsrapport som enbart behandlar empiriskt material med mindre fokus på teoretisk anknytning.

 

Natkom-rapporter 

41. Roland Almquist, Pierre Donatella, Viveka Nilsson, Ulf Ramberg och Johan Wänström (2017).
Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet.
– sammanfattning och slutord från det andra
Nationella kommunforskningsprogrammet.
ISBN: 978-91-87454-49-3

40. Mikael Hellström och Ulf Ramberg (2017).
Är ni beredda?
Kommunal omvärldsbevakning och
förmågan att göra något av den.
ISBN: 978-91-87454-48-6

39. Johan Wänström (2017).
En stark regionalmakt?
Kommunstorlekens betydelse för förväntningarna på och erfarenheterna av det regionala utvecklingsarbetet.
ISBN: 978-91-87454-47-9

38. Hans Knutsson och Anna Thomasson (2017).
Utveckling genom lärande upphandling.
Intermediärens roll i upphandling av komplexa välfärdstjänster.
ISBN: 978-91-87454-46-2

37. Pierre Donatella (2017).
Går det att lita på kommunernas redovisning?
En sammanfattning av studier om styrning och manipulation.
ISBN: 978-91-87454-45-5

36. Pierre Donatella, Mattias Haraldsson och Torbjörn Tagesson (2017).
Mer pengar, bättre revision? En studie av om kvaliteten på yrkesrevisionen påverkas av erhållna resurser.
ISBN: 978-91-87454-44-8

35. Viveka Nilsson (2016).
Hållbar kommun. -Om kommuners arbete med social hållbarhet.
ISBN: 978-91-87454-43-1

34. Ulf Johanson och Roland Almqvist (2016).
Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning.
ISBN: 978-91-87454-42-4

33. Sara Brorström Anders Parment (2016).
Är urbanisering och tillväxt nödvändiga?
-För attraktiva platsvarumärken i en kommunal kontext.
ISBN: 978-91-87454-36-3

32. Viveka Nilsson (2016).
Kontinuitet och förändring inom äldreomsorgen.
ISBN: 978-91-87454-36-3

31. Mikael Hellström och Ulf Ramberg (2016).
När befolkningen ökar och förändras. Stora städers kapacitetsutmaningar och styrning för att möta dem.
ISBN: 978-91-87454-37-0

30. Emma Ek Österberg och Rolf Solli (2016).
Den kommunala revisionens nytta och roll. – Svaret är 64.
ISBN: 978-91-87454-34-9

29. Johan Berlin, Christian Jensen, Mikael Löfström och Viveka Nilsson (2016).
Chefers strategier för att implementera samverkan.
ISBN: 978-91-87454-33-2

28. Hans Knutsson och Anna Thomasson (2015).
Lär sig kommunerna av konkurrenterna?
ISBN: 978-91-87454-30-1

27. ​Viveka Nilsson (2015).
Förändringsbenägenhet och framförhållning.
– 24 äldreomsorgschefer berättar om resursanpassning och verksamhetsutveckling.
ISBN: 978-91-87454-27-1

26. Johan Wänström (2015).
Åtta skolexempel på lokal demokrati?
– Folkomröstningar och politiskt ledarskap i arbetet med att reformera kommunala skolorganisationer.
ISBN: 978-91-87454-25-7

25. Björn Brorström, Pierre Donatella och Johan Wänström (2013).
Hur kommuner hanterar besvärligheter.
– Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet.
ISBN: 978-91-87454-13-4

24. Jonas Fjertorp, Ola Mattisson och Anna Thomasson (2013).
Kommunala tillväxtstrategier.
– Mobilisering av aktörer och resurser
ISBN: 978-91-87454-12-7

23. Roland Almqvist och Niklas Wällstedt (2013).
Att styra sig igenom besvärliga situationer.
– Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation
ISBN: 978-91-87454-09-7

22. Mikael Hellström, Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Ulf Ramberg och Johan Wänström (2013).
Hur organiseras samarbete mellan politiker och tjänstemän?
ISBN: 978-91-87454-08-0

21. Mikael Holmgren Caicedo, Leif Jonsson och Maria Mårtensson (2013).
Förutsättningar för styrning av samverkan.
– En studie om etableringen av ett samverkansinitiativ mellan kommuner och högskola.
ISBN: 978-91-87454-07-3

20. Hans Knutsson (2013).
Hur når en kommun framgång?
ISBN: 978-91-87454-06-6

19. Pierre Donatella (2013).
Stora underskott som blir större.
– reningsbad i kommunsektorn
ISBN: 978-91-87454-05-9

18. Olle Högberg och Jan Wallenberg (2013).
Spänningen mellan styrning och
professionell självständighet.
ISBN: 978-91-87454-04-2

17. Jonas Fjertorp (2013).
Hur påverkas kommunernas ekonomi
av befolkningsförändringar?
ISBN: 978-91-87454-02-8

16. Torbjörn Tagesson, Nicoletta Andersson Glinatsi och Martina Prahl (2013).
Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer.
– vilken påverkan har konkurrensen?
ISBN: 978-91-87454-01-1

15. Johan Wänström (2013).
Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser.
– Förutsättningar för medborgardialog i en känsloladdad fråga.
ISBN: 978-91-87454-00-4

14. Johan Wänström (2013).
Stabil utveckling.
– Samförstånd kring nya snarare än gamla idéer.
ISBN: 978-91-980639-9-8

13. Anna Cregård, Rolf Solli och Pratik Zapata (2012).
Kris och organisatorisk innovation.
– isländska kommuners agerande.
ISBN: 978-91-980639-3-6

12. Sara Brorström och Rolf Solli (2012).
Framtidens historia.
– En studie av visioner, strategier och planer i stora svenska städer.
ISBN: 978-91-980639-2-9

11. Viveka Nilsson (2012).
Framgångsrik kommunal utveckling.
– Mot handlingsorientering
ISBN: 978-91-980639-1-2

10. Pierre Donatella (2012).
När resultatet blev allt för bra.
– Earnings management som lösning
ISBN: 978-91-980022-9-4

9. Johan Wänström, Martin Karlsson och Linda Wänström (2012).
Riskfyllda beslut?
– Skolnedläggelsers avtryck i kommunala valresultat
ISBN: 978-91-980022-8-7

8. Viveka Nilsson (2012). Effektivitet som ledord.
-när det handlar om framgångsrik kommunal utveckling
ISBN: 978-91-980022-7-0

7. Jonas Fjertorp, Rolf G Larsson och Ola Mattisson (2012).
Kommunal tillväxt. -Konsten att hantera lokala förutsättningar
ISBN: 978-91-980022-5-6

6. Viveka Nilsson (2011).
Det handlar om framgång.
-Kommunala egenskaper för att hantera besvärliga situationer.
ISBN: 978-91-980022-3-2

5. Björn Brorström och Sara Brorström (2011).
Krisers innebörd och orsaker
ISBN: 978-91-979052-7-5

4. Sara Brorström (2011).
Finanskrisen i backspegeln. Kris eller inte kris?
ISBN: 987-91-979052-6-8

3. Leif Jonsson och Robert Jonsson (2011).
Roterande kommunchefskap. Idéer bakom en chefskonstruktion.
​ISBN: 987-91-979052-5-1

2. Björn Brorström, Viveka Nilsson, Roland Almqvist, Leif Jonsson och Ulf Ramberg (2010).
En referensram för studier av kommuner i förändring.
ISBN: 987-91-978520-9-8

1. Roland Almqvist, Björn Brorström, Leif Jonsson, Stig Montin, Ulf Ramberg (2010). Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer.
ISBN: 978-91-978520-8-1

​​