KFi-rapport 189

Bedömd nyttjandeperiod av materiella anläggningstillgångar i kommunsektorn

-en praxisundersökning

Av: Pierre Donatella och Julia Marksund Larsson

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Bakgrunden till uppdraget och studien är de förändringar som skedde 2019 i och med att Lag (1997:614) om kommunal redovisning upphävdes och ersattes av Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Den nya lagen innehåller ett explicit krav på att ”en upplysning ska lämnas om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång” (LKBR kapitel 9, § 9). Sammanfattningsvis visar studien att upplysningskravet enligt LKBR, som kräver redovisning av den bedömda genomsnittliga nyttjandeperioden för varje grupp av materiella anläggningstillgångar i balansräkningen, delvis har implementerats i praktiken. För kommunkoncernen lämnade färre än hälften denna upplysning för tillgångsgrupperna mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier. För kommunen gällde detta för ungefär två tredjedelar av fallen. Skillnaderna mellan kommunen och kommunkoncernen kan troligtvis förklaras av att K3-regelverket saknar ett motsvarande upplysningskrav om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, vilket gör det mer arbetsamt att ta fram den nödvändiga informationen för kommunkoncernen.

 

Läs rapporten här (PDF)

Dela det här inlägget